Razlike između SOPG i OPG

Objavljeno: 24. 01. 2022.
Razlike između SOPG i OPG

Po zakonskoj definiciji, samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) je fizička osoba - poljoprivrednik, koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i čija je ekonomska veličina (EVPG) manja ili jednaka od 3.000 €. Pazite kako ćete se registrirati, nekoliko je važnih razlika između SOPGa i OPGa, detalje možete pročitati ispod.

Registracija SOPG obavlja se u lokalnoj podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, upisom u Upisnik poljoprivrednika.

Podaci o upisu i potrebnim dokumentima u nastavku preuzeti su sa stranice Agencije.

Upisnik poljoprivrednika  sadrži podatke o:

• Poljoprivredniku

• Nositelju/odgovornoj osobi poljoprivrednika

• Matičnom identifikacijskom broju (MIBPG-u) poljoprivrednika

• OIB-u nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika

• Prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednika (boravištu)

• Kontaktima (fiksni i mobilni telefon, e-mail adresa)

• Žiro računu poljoprivrednika

• Gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta

• Posjedu poljoprivrednog zemljišta

• Domaćim životinjama

• Poljoprivrednoj mehanizaciji

2. Dokumenti potrebni za upis u Upisnik poljoprivrednika – SOPG:

• preslika osobne iskaznice nositelja PG-a

• preslika kartice žiro-računa ili ugovora o otvaranju žiro-računa nositelja

• obavijest o otvaranju zaštićenog računa nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika

• posjedovni list vlasnika i ovlaštenika svih prijavljenih katastarskih čestica

• izvadak iz katastra

• preslika ugovora o zakupu/plodouživanju/koncesiji/kupoprodaji/pravomoćne sudske odluke za poljoprivredno zemljište

• dokaz/izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije

• dokaz o lokaciji izdvojenih pogona/proizvodnih jedinica

• preslika dokumenata o svim postojećim upisima OPG-a (ako postoje upisi)

3.Dobivanje rješenja o upisu u Upisnik OPG-a/Upisnik poljoprivrednika

Agencija za plaćanja (APPRRR) donosi rješenje o upisu u Upisnik SOPG-a/Upisnik poljoprivrednika u roku od 30 dana, od dana uredno podnesenog zahtjeva te dodjeljuje pripadajući matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), koji će se koristiti u svim daljnjim evidencijama i zahtjevima. Datum donošenja rješenja o upisu u Upisnik SOPG-ova smatra se datumom početka obavljanja  djelatnosti poljoprivrede.  Po završetku postupka upisa u Upisnik, poljoprivredniku se izdaje poljoprivredna iskaznica. Poljoprivredna iskaznica je službeni obrazac koji Ministarstvo izdaje nositeljima/odgovornim osobama poljoprivrednika i drugim fizičkim osobama koje je ovlaštena osoba poljoprivrednika ovlastila za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza poljoprivrednika. Zahtjev za izdavanje iskaznice podnosi se osobno u podružnici APPRRR-a ili elektroničkim putem.

 

Razlika između OPG i SOPG

EKONOMSKA VELIČINA – način na koji se poljoprivredna gospodarstva svrstavaju u OPG ili SOPG je ekonomska veličina koja se izračunava pomoću EVPG kalkulatora u kojeg se unose svi poljoprivredni resursi koje pojedino gospodarstvo koristi. Ako je ekonomska veličina manja od 3000 EUR gospodarstvo se svrstava u SOPG, a ako je veća u OPG.  Promjena organizacijskog oblika je moguća u slučaju porasta EVPG tijekom kalendarske godine, upisa u RPO (porez na dohodak ili porez na dobit) ili na vlastiti zahtjev ako će u sljedećoj godini prijeći EVPG od 3.000 EUR. Rok za promjenu je 15. lipnja tekuće godine.

DOPRINOSI - nositelj SOPG osigurava se na vlastiti zahtjev dostavljanjem rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na temelju svojeg prebivališta. Kod OPG-a ukoliko ne postoji osiguranje po drugoj osnovi i članovi nisu umirovljenici, već je poljoprivreda jedino ili primarno zanimanje obaveznici su plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

ČLANOVI - SOPG ne može imati članove uz nositelja poljoprivrednog gospodarstva, dok OPG može.

DOPUNSKE DJELATNOSTI – SOPG ne može imati registrirane dopunske djelatnosti, OPG može.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - SOPG mora izvršiti promjenu organizacijsko oblika u OPG ukoliko želi koristiti mjere ruralnog razvoja, dok OPG može koristiti mjere.

Poveznice

kako se registrirati za poljoprivredumali poljoprivrednikrazlika opg i sopgsamoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvosopg
  Ekološka poljoprivreda - Sve