Zakonska regulativa Europske unije za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 22. 01. 2014.

U Europskoj uniji, ekološka poljoprivredna proizvodnja regulirana je sljedećim uredbama Vijeća odnosno Komisije:

  • Uredba Komisije 834-2007
  • Uredba Komisije 710-2009
  • Uredba Komisije 1235-2008
  • Uredba Komisije 889-2008
  • Uredba Komisije 271-2010 
  • Uredba Komisije 203-2012 
  • Uredba Komisije 505-2012

U Europskoj uniji krovni zakon u ekološkoj poljoprivredi predstavlja Uredba Vijeća (EZ) 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda koja je donesena u lipnju 2007 i čime je prestala važiti Regulativa (EEC) 2092/91. Ova Regulativa određuje temeljnu pravnu okosnicu za ekološke proizvode. Ona određuje ciljeve i principe ekološke proizvodnje te postavlja pravila o ekološkoj proizvodnji, etiketiranju ekoloških proizvoda, kontroli i trgovini sa trećim zemljama. Unutar ovog pravnog okvira reguliraju se sljedeći proizvodi: poljoprivredni proizvodi (uključujući akvakulturu) koji su procesuirani ili neprocesuirani te namijenjeni ljudskoj konzumaciji, stočna hrana, materijali za vegetativno razmnožavanje i sjeme koje se koristi za usjeve te kvasci u ljudskoj ili životinjskoj prehrani. Regulativa je doživjela i jednu promjenu i to Uredbom Komisije (EZ) 710/2009 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi.

Uredba Komisije (EZ) 1235/2008 postavlja detaljna pravila o implementaciji Uredbe (EZ) 834/2007 koja se tiče uvoza ekoloških proizvoda iz trećih zemalja. Ti proizvodi također mogu biti prepoznati kao ekološki ukoliko zadovoljavaju uvjete postavljene u Regulativi 834/2007 te ako su bili podvrgnute kontroli od strane certificiranog kontrolnog tijela EU.

U rujnu 2008. donesena je još jedna Uredba o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe 834/2007 i to Uredba Komisije (EZ) 889/2008 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu, a u njoj je detaljno objašnjeno funkcioniranje navedenih sustava. Ovu Uredbu popratile su i tri provedbene Uredbe i to Uredba Komisije 271/2010 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije, Uredba Komisije 203/2012 vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu i Uredba Komisije 505/2012 o detaljnim provedbenim radnjama povezanim sa proizvodnjom, obilježavanjem i nadzorom ekoloških proizvoda.

U siječnju 2021. na snagu stupa nova Uredba (EU) br. 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda kojom će se znatno poboljšati pravila uvoza i izvoza te pravila za kontrolu ekoloških proizvoda.

Sve ostale informacije koje se tiču ekološke proizvodnje u EU mogu se pronaći na web stranicama Europske Komisije:
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en

  Ekološka poljoprivreda - Sve