Osnivanje udruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Udruga  predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se u svrhu zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti, koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države. Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Zakonski okvir

Osnivanje udruge i njezino djelovanje određuje:

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/2014) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine. Zakon o udrugama dostupan na sljedećem linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1390.html

Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga Republike Hrvatske

U Republici Hrvatskoj postoje dva registra udruga:

 1. Registar udruga Republike Hrvatske: Upisom udruge u ovaj registar udruga stječe pravnu osobnost
 2. Registar stranih udruga Republike Hrvatske: Upisom strane udruge u ovaj registar može započeti obavljati svoju djelatnost na području RH

Tko može osnovati udrugu

Za osnivanje udruge neophodna su najmanje tri osnivača, prilikom čega osnivač udruge može biti pravna osoba i svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Uz to, osnivači udruge mogu biti i maloljetne osobe s navršenih 14 godina te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova ali u tom slučaju potrebno je priložiti ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. U trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Tko se može učlaniti u udrugu

Članom udruge može postati svaka  fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu. Udruga je dužna voditi popis svojih članova koji se  vodi elektronički ili na drugi prikladan način. Popis članova mora sadržavati podatke kao što su: osobno ime (naziv), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva (ukoliko je to propisano statutom udruge). Uz ove obavezne, popis članova može sadržavati i neke druge podatke.

Odabir imena udruge

Prvi korak za osnivanje udruge predstavlja odabir imena udruge. Udruga se ne  može osnovati ako ima isto ili slično ime s već postojećom udrugom. Na službenim stranicama Registra udruga RH ili na sljedećem linku: https://registri.uprava.hr/#!udruge možete provjeriti da li već postoji registrirana udruga s istim ili sličnim nazivom.

Prilikom odabira imena udruge valja se pridržavati nekoliko sljedećih smjernica: naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ali može sadržavati pojedine riječi na stranom ili mrtvom jeziku. Također ime udruge pod posebnim uvjetima koji su propisani zakonom može sadržavati imena država, međunarodnih organizacija te osobna imena. Svaka udruga, uz svoj puni naziv, udruga može rabiti i skraćeni koji mora sadržavati karakteristični dio naziva udruge.

Statut udruge

Svaka udruga mora imati statut udruge odnosno temeljni opći akt koji donosi skupština. Statut udruge sadrži odredbe o nazivu i sjedištu udruge, izgledu pečata, području djelovanja te ciljevima i djelatnostima udruge. Statut također sadrži odredbe o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova. Nadalje, statut udruge sadrži odredbe o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata. Osim toga, svaki stat udruge mora sadržavati odredbe o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Tijela udruge

Najviše tijelo udruge je skupština. Statutom udruge se osim skupštine mogu utvrditi upravna, nadzorna i neka druga tijela udruge.

Skupština udruge

Skupštinu udruge čine svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način koji je propisan statutom. Skupština udruge zadužena je za sljedeće stavke: usvajanje statuta udruge i njegovih izmjena i dopuna, biranje i razrješavanje tijela udruge te ovlaštenih osoba za zastupanje. Skupština udruge odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu. Skupština udruge također donosi odluke koje su vezane za promjenu ciljeva i djelatnosti, prestanku rada udruge te u tom slučaju i raspodjeli imovine udruge.

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge

Udruga imenuje jednu ili više fizičkih osoba za zastupanje udruge. Osoba koja je  ovlaštena za zastupanje udruge obavlja sve poslove koji su u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima udruge te pri tome odgovara za zakonitost rada udruge. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine te je odgovorna za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.

Upis u Registar udruga Republike Hrvatske

Nakon osnivanja, udruga se može upisati u Registar udruge Republike Hrvatske. Upis je dobrovoljan te se obavlja na zahtjev osnivača udruge kojeg  podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Udruge se upisuju u registar udruga u Uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba, prema sjedištu udruge. Kontakt informacije Ureda državne uprave možete naći na službenim stranicama Ministarstva uprave ili na sljedećem linku: http://goo.gl/1eeXQa

Prilikom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske potrebno je podnijeti:

Zahtjev za upis u registar udruga na propisanom obrascu  koji se kupuje u prodavaonicama Narodnih novina ili  ga može preuzeti na sljedećem linku: https://uprava.gov.hr/registar-udruga/826

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • ovjereni primjerak statuta udruge
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika koja utvrđuje da osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava o suglasnosti upotrebe imena fizičke osobe ili  međunarodne organizacije u imenu udruge

Postupak registracije

Nadležni ured dužan je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis. Ukoliko službena osoba nadležnog ureda utvrdi da statut udruge nije u potpunosti u skladu s zakonom ili ako zahtjevu nije priložena sva potrebna dokumentacija,  podnositelj zahtjeva biti će o tome obaviješten, sukladno čemu će biti potrebno napraviti odgovarajuće izmjene ili prikupiti dokumentaciju koja je nedostajala u roku od 15 dana.

Na temelju odobrenog zahtjeva za upis izdaje se Rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske sukladno kojem udruga stječe svojstvo pravne osobe. Rješenje o upisu udruge koja je u statutu propisala obavljanje gospodarske djelatnosti nadležni ured dužan je odmah po upisu u registar udruga dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

Upis u registar stranih udruga Republike Hrvatske

Prilikom upisa strane udruge u Registar stranih udruga Republike Hrvatske, ovlaštena osoba za zastupanje udruge podnosi  Zahtjev za upis u registar stranih udruga. Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
 • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
 • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
 • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1., 2. 3. i 4. ovog stavka
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupa¬nje strane udruge u Republici Hrvatskoj

Postupak registracije

Nadležni ured dužan je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis. Ukoliko službena osoba nadležnog ureda utvrdi da statut udruge nije u potpunosti u skladu s zakonom ili ako zahtjevu nije priložena sva potrebna dokumentacija,  podnositelj zahtjeva biti će o tome obaviješten, a sukladno tome biti će potrebno napraviti odgovarajuće izmjene ili prikupiti dokumentaciju koja je nedostajala u roku od 15 dana. Na temelju odobrenog zahtjeva za upis izdaje se Rješenje o upisu u Registar stranih udruga Republike Hrvatske sukladno kojem strana udruga može započeti svoju djelatnost na području RH.

Izrada pečata

Nakon što ste primili rješenje o upisu možete napraviti pečat udruge. Za izradu pečata potrebna je preslika rješenja o upisu u registar udruga i preslika stranice statuta gdje stoji detaljan opis pečata. Cijena pečata je između 150 i 250 kn.

Financijsko poslovanje udruge

Udruge i strane udruge dužne su voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

  Ekološka poljoprivreda - Sve