Osnivanje zadruge

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Poljoprivredna zadruga je zadruga koja kao glavnu djelatnost obavlja djelatnost bilinogojstva, stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne djelatnosti, odnosno pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnost proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade.

Zakonski okvir

Osnivanje zadruge te njezino djelovanje određuje:

Zakon o zadrugama (http://www.zakon.hr/cms.htm?id=529);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (http://www.zakon.hr/cms.htm?id=530).

Hrvatski savez zadruga

Zadruge sa sjedištem na području Republike Hrvatske su temeljem Zakona o zadrugama obavezne  članice Hrvatskog saveza zadruga, a članstvo stječu danom upisa u sudski registar. Hrvatski savez zadruga je samostalna stručno poslovna organizacija zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova koja promiče, usklađuje i zastupa njihove posebne i zajedničke interese( http://www.zadruge.hr/ ).

Postupak osnivanja zadruge

Prema važećim zakonima, zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe. Za osnivanje zadruge, potrebno je poduzeti sljedeće korake:

1.  Osnivačka skupština zadruge

Nakon što osnivači postignu dogovor o ciljevima radi kojih osnivaju zadrugu, što njome žele postići, osnovnim djelatnostima kojima će se baviti i kako će urediti svoje međusobne odnose u zadruzi, sazivaju osnivačku skupštinu zadruge. Na osnivačkoj skupštini zadruge potrebno je definirati pravila zadruge koja su osnivački i temeljni opći akt zadruge te izabrati tijela zadrugekao što su skupština, nadzorni odbor i upravitelj. O tijeku osnivačke skupštine treba voditi zapisnik.

2.  Donošenje pravila zadruge

Pravila zadruge su osnivački i temeljni opći akt zadruge. Pravila zadruge obavezno sadrže odredbe o predmetu poslovanja zadruge, o unutarnjem ustroju zadruge odnosno tijelima zadruge njihovoj nadležnosti, pravima i obvezama, postupku izbora i opoziva, mandatu članova, načinu donošenja odluka i drugim pitanjima vezanim uz rad tijela zadruge. Također, pravila zadruge određuju uvjete i načine stjecanja članstva, obliku i visini, unosu i povratu uloga člana, pravima, obvezama i odgovornostima članova, uvjetima i načinu prestanka članstva i drugim pitanjima vezanim uz članstvo u zadruzi. Nadalje, pravila zadruge određuju imovinu zadruge te način raspolaganja imovinom, upotrebu dobiti zadruge te pokriće gubitaka odnosno manjka u poslovanju. Osim toga, pravilima se određuju i način odnosno postupak izmjena i dopuna pravila, informiranje članova te sva druga pitanja koja su važna za rad i poslovanje zadruge.

3.  Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika

Nakon održane osnivačke skupštine javnom bilježniku trebaju doći osobno svi potpisnici s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom. Dokumentacija koja se ovjerava kod  javnog bilježnika:

 • Prijava za upis u sudski registar Trgovačkog suda (obrazac PO, nabavlja se u Narodnim novinama) – ako je sami ispunite, bilježnik naplaćuje samo ovjeru. Ako je javni bilježnik  ispunjava tu će uslugu naplatiti.
 • Poziv sa dnevnim redom za osnivačku skupštinu
 • Popis članova zadruge
 • Pravila zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
 • Zapisnik sa osnivačke skupštine zadruge
 • Odluka o imenovanju predsjednika skupštine zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
 • Odluka o imenovanju upravitelja zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
 • Odluka o roku uplate i iznosu članskog uloga (potpisuje predsjednik Skupštine)
 • Izjave o prihvaćanju dužnosti upravitelja i (eventualno) članova Nadzornog odbora
 • Izjave članova o prihvaćanju pravila zadruge (pojedinačne izjave svakog osnivača)
 • Izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja osnivača zadruge  (radi javni bilježnik)

Ako zadruga ima 20 i više članova, dodatno se prilažu:

 • Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
 • Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
 • Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

4.  Uplata članskih uloga

S ovjerenim Pravilima zadruge zadrugari odlaze u bilo koju komercijalnu banku  gdje se otvara tzv. prolazni račun na koji svaki zadrugar uplaćuje članski ulog. Osnovni ulog je novčani iznos koji je svaki član zadruge dužan unijeti u zadrugu kod osnivanja zadruge ili pristupanja zadruzi nakon osnivanja. Iznos osnovnog uloga je jednak, a njegovu visinu određuje skupština i ne može biti manji od 1.000,00 kuna. Banka izdaje Potvrdu o uplati koju je potrebno čuvati jer je treba priložiti prijavi na Trgovački sud.

5. Prijava u registar Trgovačkog suda

Zadruga je osnovana trenutkom potpisa izjave osnivača o prihvaćanju pravila zadruge na osnivačkoj skupštini, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar mjesno nadležnog trgovačkog suda.  Na sljedećem linku možete pronaći popis Trgovačkih sudova s web adresama, i kontakt informacijama http://sudovi.pravosudje.hr/.

 U sudski registar upisuje se:

 • tvrtka, sjedište, OIB i predmet poslovanja zadruge,
 • dan održavanja osnivačke skupštine,
 • ime i prezime upravitelja i OIB,
 • ovlasti za zastupanje zadruge,
 • ime i prezime i OIB članova nadzornog odbora, ako zadruga ima nadzorni odbor,
 • odgovornost članova zadruge za obveze zadruge, ako je propisana pravilima zadruge.

Ako je prijava uredna i zajedno s prilozima sadrži sve što je potrebno da bi se proveo upis, sud će donijeti rješenje o upisu u sudski registar, čime zadruga stječe svojstvo pravne osobe. To znači da od dana  upisa u sudski registar zadruga može sudjelovati u  pravnom prometu. Kao prilog rješenju, zadruga dobiva i obavijest o OIB-u.

6. Izrada pečata

Za izradu pečata potrebno je priložiti kopiju rješenja o osnivanju zadruge. Pečat je nužan za prijavu Državnom zavodu za statistiku i preduvjet za otvaranje poslovnog računa kod banke. Na pečatu se uobičajeno piše skraćeni naziv zadruge i sjedište, eventualno se može dodati OIB.

7.  Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku

Kod prijave u Državni zavod za statistiku treba odabrati jednu od potencijalnih djelatnosti  koja će zadruzi biti glavno područje djelatnosti. Prijava se treba napraviti u roku 15 dana od registracije zadruge, a DZS će po prijavi izdati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Za prijavu treba ispuniti obrazac RPS-1 (kupuje se u Narodnim novinama) koji potpisuje upravitelj i ovjerava pečatom zadruge. Potrebno je priložiti i kopiju rješenja o osnivanju zadruge, te uplatiti 55,00 kn u državni proračun.

Zahtjev za prijavu može se predati osobno ili poštom Državnom zavodu za statistiku, Branimirova 19, Zagreb.

8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga (HSZ)

Sve zadruge registrirane u Republici Hrvatskoj obavezne su članice Hrvatskog saveza zadruga od dana registracije na Trgovačkom sudu. Zadruga u roku od 15 dana po dobivanju rješenja o osnivanju zadruge treba dostaviti ispunjen Evidencijski list zadruge za Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga. Za prijavu u Evidenciju ne plaća se nikakva pristojba. Potrebnu dokumentaciju možete predati osobno ili poštom u uredu HSZ u Amruševoj 8, nakon čega će obavijest o upisu biti dostavljena na adresu sjedišta zadruge.

9. Otvaranje poslovnog računa zadruge

Poslovni žiro-račun zadruge otvara se u banci u kojoj su uplaćeni članski ulozi. Ugovor s bankom se sklapa uz predočenje rješenja o osnivanju zadruge, obavijesti o razvrstavanju po NKD i pečata zadruge. Članski ulozi prebacuju se s prolaznog na novoosnovani poslovni račun zadruge i tim novcima zadruga može odmah raspolagati za pokrivanje početnih troškova poslovanja zadruge.

  Ekološka poljoprivreda - Sve