Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predstavlja jedinstveni registar poljoprivrednika koji je uveden 2002. godine. Postupak upisa te izdavanje rješenja o upisu u Upisnik provodi  Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Upisnik sadrži podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, nositelju/odgovornoj osobi,  sjedištu poljoprivrednog gospodarstva,  gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta,  posjedu poljoprivrednog zemljišta,  korištenju poljoprivrednog zemljišta,  prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda i  stoci.

Upisnik se vodi u elektronskom obliku, a podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u Uredima objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Agenciji koja ih koristi u svrhu provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava.

Zakonska regulativa

Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 076/2011( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_76_1624.html) te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 042/2013)( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_42_799.html) definiran je zakonski okvir upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Tko se upisuje u upisnik

Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje (vlasništvo ili najam) poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

Zašto je potrebno upisati se u upisnik

Upis u Upisnik je obvezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, za poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi te za OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.

MIBPG

Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). MIBPG je obvezan podatak o poljoprivrednom gospodarstvu koji mora biti sadržan u svim upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili neke druge ustanove u poljoprivredi.

Gdje se upisati u Upisnik

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja  se u regionalnim uredima odnosno podružnicama Agencije jer se poljoprivredna gospodarstva upisuju u Uredima kojima pripadaju obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva, zadruge ili drugog organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva, odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

APPRRR regionalni uredi (adrese i telefonski brojevi) dostupni su na sljedećem linku:
https://www.apprrr.hr/#karta

Postupak upisa u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Postupak upisa, odnosno potrebna dokumentacija koja je potrebna prilikom upisa u upisnik, razlikuje se ovisno o tome  da li se u upisnik upisuje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga.

Upis obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

Potrebna je  sljedeća dokumentacija:

 1. 1. Propisani obrazac za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstva dostupan koji je dostupan na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku: http://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/03/Obrasci-UPG.pdf
 2. 2. Državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kn

Nositelj gospodarstva obvezan je predati

 • preslika osobne iskaznice (ostaje za arhivu)
 • izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva

Članovi gospodarstva obvezani su predati:

 • preslike osobnih iskaznica članova OPG koji se upisuju u Upisnik (ostaje za arhivu)

Potrebna dokumentacija koja se odnosi na zemljište:

 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)
 • preslika izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovnog lista i/ili ovjerenog ugovora o zakupu, prodaji i plodouživanju i/ ili pravomoćne sudske odluke ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela (original na uvid),
 • izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu).

Potrebna dokumentacija koja se odnosi na račun:

 • preslika ugovora o žiro-računu nositelja (ostaje za arhivu)

Prilikom upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mogu Vas zatražiti matični broj poljoprivrednika te potvrdu Porezne uprave o upisniku u registar obveznika poreza na dohodak.

Upis  obrta

Potrebna je  sljedeća dokumentacija:

 1. 1. Propisani obrazac za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstva koji je dostupan na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku: http://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/03/Obrasci-UPG.pdf
 2. 2. Državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kn

Nositelj je obvezan  predati:

 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe (ostaje za arhivu)

Dokumentacija koja se odnosi na obrt:

 • preslika obrtnice (ostaje za arhivu)
 • uvjerenje o obavljanju obrta (ostaje za arhivu)

Dokumentacija koje se odnosi na zemljište:

 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)
 • preslika ugovora o zakupu ili kupoprodaji (original na uvid),
 • izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu)

Dokumentacija koja se odnosi na račun:

 • preslika kartice žiro-računa obrta (ostaje za arhivu)

Upis trgovačkog društva ili zadruge

Potrebna je sljedeća dokumentacija:

 1. 1. Propisani obrazac za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstva dostupan koji je dostupan na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku: http://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/03/Obrasci-UPG.pdf
 2. 2. Državni biljeg u vrijednosti od 70,00 kn

Nositelj obvezan je predati:

 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe (ostaje za arhivu)

Dokumentacija koja se odnosi na trgovačko društvo ili zadrugu:

 •  izvod iz sudskog registra (ostaje za arhivu)
 • preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku (ostaje za arhivu)

Dokumentacija koje se odnosi na zemljište:

 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika katastarskih čestica koje se prijavljuju (ostaje za arhivu)
 • preslika ugovora o zakupu ili kupoprodaji (original na uvid),
 • izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ostaje za arhivu)

Dokumentacija koja se odnosi na račun:

 • preslika kartice žiro-računa tvrtke (ostaje za arhivu)

U Regionalnim uredima odnosno podružnicama APPRRR-a obavlja se neposredna administrativna kontrola zahtjeva za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava te unos podataka poljoprivrednih gospodarstava u jedinstveni računalni program. Svi regionalni uredi obvezni su trajno čuvati zaprimljene zahtjeve za upis u Upisnik.

Postupak upisa promjena podataka u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik obavezna su u roku od 30 dana od dana nastanka promijene prijaviti sljedeće:

 1. promjenu koja je dovela do prestanka uvjeta za upis u Upisnik,
 2. promjenu nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva,
 3. promjenu broja stalno uposlenih radnika na poljoprivrednom gospodarstvu,
 4. promjenu prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 5. smrt nositelja/odgovorne osobe i člana,
 6. upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 7. promjene podataka u obrtnom registru,
 8. promjene podataka u sudskom registru,
 9. promjene žiro-računa nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili žiro-računa obrta, trgovačkog društva i zadruga,
 10. promjenu podataka o gospodarskim objektima unutar i izvan sjedišta poljoprivrednog gospodarstva i
 11. promjenu posjeda poljoprivrednog zemljišta.

Obrasci za upis promjena podataka u upisniku poljoprivrednih gospodarstava dostupni su na službenim stranicama APPRRR ili na sljedećem linku: http://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/03/Obrasci-UPG.pdf

  Ekološka poljoprivreda - Sve