Osnivanje trgovačkog društva

Objavljeno: 22. 01. 2014.

Osnivanje poduzeća je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima koji se kontinuirano prilagođava standardima Europske Unije, te se prema njemu predviđa mogućnost osnivanja sljedećih tipova trgovačkih društava:

društva s ograničenom odgovornošću

Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom temeljnom kapitalu. Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću ne može biti manji od 20.000 kuna.

dioničkoga društva

Dioničko društvo trgovačko je društvo kapitala u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom, a dioničari ne odgovaraju za obveze društva. Najniži iznos temeljnog kapitala i dionica dioničkog društva ne može biti niži od 200.000 kuna.

javnog trgovačkoga društva

Javno trgovačko društvo je trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom.

komanditnoga društva

Komanditno je društvo trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

gospodarsko interesno udruženje

Gospodarsko interesno udruženje pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje cine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit.

Osim na polju prilagodbe zakonodavstva standardima Europske Unije, u Hrvatskoj se provodi informatizacija pravosuđa sa ciljem povećanja efikasnosti i pojednostavljenja postupka otvaranja poduzeća. U skladu sa time pokrenut je HITRO.HR servis za ubrzanu komunikaciju poduzetnika i građana sa tijelima državne korisnika, kojim se u značajnoj mjeri ubrzava obavljanje administrativnih procedura pri pokretanju tvrtke (www.hitro.hr).

Postupak otvaranja trgovačkog društva

Za otvaranje jednog od oblika trgovačkog društva potrebno je poduzeti sljedeće korake:

1. Prvi korak je odabir imena društva. Nakon odabira imena, HITRO.HR može provjeriti da li već postoji društvo s odabranim ili sličnim imenom, zbog čega je preporučljivo da pored odabranog imena pripreme i alternativna imena. Po provjeri imena društva, HITRO.HR će Vas uputiti o mogućnostima rezervacije imena.

2. Sljedeći korak je odabir javnog bilježnika. Popis javnih bilježnika te njihovih kontakt informacija možete pronaći na  sljedećem linku: http://www.hjk.hr/Default.aspx?tabid=66

Po odabiru javnog bilježnika potrebna je priprema i ovjera sljedećih dokumenata (sve dokumente može vam ukoliko želite izraditi javni bilježnik):

  • Prijava za upis u sudski registar (obrazac Po)
  • Osnivački akt – društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba)
  • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
  • Odluku o imenovanju članova uprave
  • Potpis direktora ili potpise članova uprave
  • Potpise članova nadzornog odbora (ukoliko društvo ima nadzorni odbor)
  • Odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista)
  • Odluku o određivanju adrese društva.

Za ovjeru potrebnih dokumenata također je potrebna  osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane). Također je obvezna nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nadalje, svu dokumentaciju na stranom jeziku mora prevesti sudski tumač. Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku je 2.500 kuna.

3. Korak obuhvaća predaju dokumentacije i uplatu pristojbi

Na šalteru HITRO.HR predajete prijavu za upis u sudski registar zajedno sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika, nakon čega je potrebno izvršiti uplatu sudskih pristojbi i osnivačkog pologa koje možete napraviti u Fininim poslovnicama (informacije o Fininim poslovnicama možete pronaći na službenim stranicama Fine ili na sljedećem linku: http://www.fina.hr/poslovnice).

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Ukoliko je odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Nakon toga, u uredu HITRO.HR potrebno je preuzeti i ispuniti RPS obrazac koji je neophodan za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana.

4. Korak obuhvaća preuzimanje dokumentacije, izradu pečata, te otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva. Izradu pečata možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR. Pečat mora sadržavati naziv društva, a može sadržavati i druge podatke kao što je OIB, adresa i sl. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

5. korak odnosi se na prijavu u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti  u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO – e-Mirovinsko: više informacija na linku: http://www.hitro.hr/Default.aspx?sec=38). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO – e-Zdravstveno: više informacija na linku: http://www.hitro.hr/Default.aspx?sec=39).

6. Korak odnosi se na prijavu društva u Poreznoj upravi koje je nadležno prema sjedištu društva.

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a (ukoliko odlučite ući u sustav PDVa). Na uvid je potrebno dati Rješenje o upisu u Sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisni karton. Uz navedenu dokumentaciju postoji mogućnost potrebe dostave dodatne dokumentacije na zahtjev službenika Porezne uprave.

Više informacija možete naći na službenim stranicama HITRO.HR  (www.hitro.hr).

  Ekološka poljoprivreda - Sve