Obrada tla

Objavljeno: 22. 11. 2013.
Obrada tla

Poljoprivredno tlo odnosno njegova svojstva predstavlja  najznačajniji  čimbenik koji izravno određuje uspješnost poljoprivredne biljne proizvodnje odnosno visinu ostvarenih prinosa. Pravilna obrada ili kultivacija tla upravo odavde zadobiva svoju važnost i značenje.

Obrada ili kultivacija tla  predstavlja mehanički zahvat u pedosferu, kojim se stvara antropogeno tlo  u funkciji uzgoja različitih biljnih kultura koje koristi čovjek. Obradom tla održavaju se njegova  povoljna  svojstva optimalna za uzgajanu kulturu. Osnovne svrhe kultivacije su: održavanje ili poboljšavanje strukture tla i povoljnih vodozračnih odnosa u tlu, sprečavanje erozije tla, aplikacija gnojiva te zaoravanje biljnih ostataka s ciljem održavanja i poboljšavanja sadržaja organske tvari i humusa u tlu. Kultivacija tla također služi za njegu usjeva tijekom  vegetacijskog razdoblja, jer se na taj način osiguravaju optimalni uvjeti za klijanje, nicanje, rast i razvoj pojedine biljne kulture. Nadalje, obrada tla predstavlja i način za suzbijanje i uništavanje korova. Obradu tla općenito možemo podijeliti na:

  • osnovnu obradu tla (primarna obrada tla): obrada tla za glavnu kulturu
  • dopunsku obradu tla (sekundarna obrada tla): priprema tla za sjetvu
  • njega usjeva obradom tla: zahvati obrade koji se provode za vrijeme vegetacijskog razdoblja uzgajanih kultura

U ekološkoj poljoprivredi obrada tla ima ista opća načela kao i u konvencionalnoj poljoprivredi, s time da osnovna razlika leži u činjenici da se obrada tla  u ekološkoj poljoprivredi prilagođava postojećim prirodnim uvjetima u svrhu poticanja prirodnih procesa. Prilagođavanje kultivacije tla njegovom tipu i svojstvima, klimi određenog područja, kao i specifičnostima vrsta i osobina uzgajanog bilja predstavljaju specifičnost ekološke poljoprivredne proizvodnje u odnosu na klasičnu koju karakteriziraju značajni ekonomski i ekološki nedostaci kao što su izražena potrošnja energije i zagađenje okoliša te degradacija povoljnih osobina poljoprivrednog tla.

Zamjena klasičnog sustava obrade tla raznim varijantama reducirane obrade posljednjih nekoliko godina dobiva sve više na značaju zbog višestrukih ekonomskih i ekoloških prednosti. Ekonomske prednosti  ovakvog pristupa očituju se u smanjenju potrebe za ljudskim radom i smanjenju potrošnje  energije odnosno fosilnih goriva potrebnih za rad  poljoprivredne  mehanizacije. Posljedično, ovo dovodi do smanjenja troškova proizvodnje, a time i nižu cijenu konačnog proizvoda što povećava konkurentnost proizvođača na tržištu. Ekološke prednosti reducirane obrade tla ogledaju se u smanjenju potrošnje fosilnih goriva čime se  smanjuje oslobađanje ispušnih plinova u atmosferu a s time i onečišćenje okoliša. Smanjenjem intenziteta i učestalosti obrade tla pozitivno se utječe na održavanje povoljnih svojstva tla  kao što su  povoljna struktura , razina organske tvari i humusa, te se pospješuje mikrobiološka aktivnost u tlu. Sve navedeno u konačnici rezultira očuvanjem poljoprivrednog tla kao ključnog  resursa  na kojem se temelji poljoprivredna proizvodnja.

U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji konvencionalni pristup obradi tla se zamjenjuje reduciranom obradom koja obuhvaća:

  • racionalnu obradu tla-  podrazumijeva izvođenje obrade tla na racionalniji način koje se odnosi na pojednostavljenje zahvata obrade što se postiže redukcijom frekvencije (broj prohoda), intenziteta i dubine obrade sve do faze koja predstavlja stvarne potrebe biljaka. Racionalna obrada tla provodi se strojevima koji omogućuju kombiniranje oruđa te  kombiniranje agrotehničkih zahvata.
  • konzervacijsku obradu tla- definira se kao sustav obrade tla i uzgoja usjeva kod kojeg se većina površine tla nakon obavljene sjetve prekriva  biljnim ostacima. Na taj način poboljšava se struktura tla i sprečava erozija, tlo se obogaćuje organskom tvari te se povećava aktivnost mikroorganizama u tlu.
  • minimalnu obradu tla- minimalizira se broj zahvata obrade, na način da se neki od klasičnih zahvata u potpunosti izostavljaju dok se drugi  međusobno povezuju, pri čemu se istovremeno smanjuje površina i dubina obrade. Takvim pristupom obradi nastoji se reducirati volumen obrađenog tla na minimum, obradu svesti na jedan zahvat, čuvati strukturu i humus u tlu, na površini spriječiti eroziju, te na kraju sjeme staviti u povoljne, a korov u nepovoljne uvjete.
  • izostavljanje obrade tla- krajnji stupanj reducirane obrade tla, a odnosi se na uzgoj usjeva bez obrade tla. Ovaj pristup temelji se na oponašanjem postojećih prirodnih uvjeta u divljini gdje biljke rastu bez obrade tla. No, unatoč tome da se ne koristi mehanizacija za obradu, koriste se posebni strojevi koji istovremeno obavljaju više operacija kao što je gnojidba, sjetva i zaštita.

U ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji klasični principi obrade tla zamjenjuju se reduciranim tipovima obrade, a njihov odabir ovisiti će o postojećim zemljišnim i klimatskim uvjetima te o potrebama uzgajanih kultura, s ciljem da se ekološki proizvodni sustavi u što većoj mogućoj mjeri prilagode individualnim uvjetima, te da potaknu prirodne procese unutar istih.

  Ekološka poljoprivreda - Sve