Zakonska regulativa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Objavljeno: 28. 11. 2013.
Zakonska regulativa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji svi zakoni, pravilnici i drugi zakonski akti usklađeni su sa pravnom stečevinom EU. Određeni zakoni jedinstveni su na području cijele EU dok svaka država članica ima pravo odrediti specifična pravila za svoju zemlju. Ukoliko se pojedinac, OPG ili poduzeće želi baviti nekim oblikom ekološke poljoprivrede prije svega bi trebali proučiti važeće zakone.

Sva zakonska regulativa RH koja je prije vrijedila u ekološkoj proizvodnji prestala je vrijediti 01.07.2013. kada je Hrvatska postala članicom EU. Ekološka proizvodnja u RH je od tada regulirana sljedećim zakonima i pravilnicima:

  • Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/2013)
  • Pravilnik o ekološkoj proizvodnji 86/2013

Osim navedenog, stupanjem u EU Hrvatska je dužna pridržavati se i zakona donesenih na razini cijele Europske unije a koji su sljedeći:

  • Uredba Vijeća 834/2007
  • Uredba Komisije 710/2009
  • Uredba Komisije 1235/2008
  • Uredba Komisije 889/2008
  • Uredba Komisije 271/2010
  • Uredba Komisije 203/2012
  • Uredba Komisije 505/2012

Sve navedene Uredbe detaljnije su objašnjene u slijedećem tekstu.

U Europskoj uniji krovni zakon u ekološkoj poljoprivredi predstavlja Uredba Vijeća (EZ) 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda koja je donesena u lipnju 2007 i čime je prestala važiti Regulativa (EEC) 2092/91. Ova Regulativa određuje temeljnu pravnu okosnicu za ekološke proizvode. Ona određuje ciljeve i principe ekološke proizvodnje te postavlja pravila o ekološkoj proizvodnji, etiketiranju ekoloških proizvoda, kontroli i trgovini sa trećim zemljama. Unutar ovog pravnog okvira reguliraju se sljedeći proizvodi: poljoprivredni proizvodi (uključujući akvakulturu) koji su procesuirani ili neprocesuirani te namijenjeni ljudskoj konzumaciji, stočna hrana, materijali za vegetativno razmnožavanje i sjeme koje se koristi za usjeve te kvasci u ljudskoj ili životinjskoj prehrani.

Regulativa je doživjela i jednu promjenu i to Uredbom Komisije (EZ) 710/2009 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi.

Uredba Komisije (EZ) 1235/2008 postavlja detaljna pravila o implementaciji Uredbe (EZ) 834/2007 koja se tiče uvoza ekoloških proizvoda iz trećih zemalja. Ti proizvodi također mogu biti prepoznati kao ekološki ukoliko zadovoljavaju uvjete postavljene u Regulativi 834/2007 te ako su bile podvrgnute kontroli od strane certificiranog kontrolnog tijela EU. Više informacija može se pronaći na:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:EN:PDF

U rujnu 2008. donesena je još jedna Uredba o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe 834/2007 i to Uredba Komisije (EZ) 889/2008 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu, a u njoj je detaljno objašnjeno funkcioniranje navedenih sustava. Ovu Uredbu popratile su i tri provedbene Uredbe i to Uredba Komisije 271/2010 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije, Uredba Komisije 203/2012 vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu i Uredba Komisije 505/2012 o detaljnim provedbenim radnjama povezanim sa proizvodnjom, obilježavanjem i nadzorom ekoloških proizvoda.

Od 1. srpnja 2010. određeno je obavezno označavanje ekološki proizvedenih proizvoda iz EU za ekološke poljoprivrednike i trgovce. Taj logo jamči da je proizvod proizveden u skladu sa EU regulativom o ekološkoj poljoprivredi. Na taj se način dobiva stječe povjerenje potrošača o koji mogu biti sigurni u porijeklo i kvalitetu ekološki proizvedene hrane i pića, te je on prepoznat u svim zemljama članicama EU. U označavanju proizvoda, promoviranju i reklamnim dokumentima smiju se koristiti termini „eco“ i „bio“ da bi se opisao ekološki proizvod, njegovi sastojci ili sirovi materijali. Deklaracija ekološkog proizvoda mora biti jasno vidljiva na omotu i sadržavati referencu kontrolnog tijela koje je certificiralo proizvod. Osim ovog, u Republici Hrvatskoj je dopušteno korištenje još jedne vrste znaka za ekološki proizvedene proizvode, no on kao takav je valjan i prepoznat samo na području RH.

U siječnju 2021. na snagu stupa nova Uredba (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda kojom će se znatno poboljšati pravila za certifikaciju  i kontrolu ekoloških proizvoda te pravila uvoza i izvoza. Više o novoj Uredbi možete pročitati ovdje.

Pregled baza podataka svih zemalja članica EU za organsko sjeme i vegetativne biljne materijale nalazi se na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/seeds-database_en

Sve ostale informacije koje se tiču ekološke proizvodnje u EU mogu se pronaći na web stranicama Europske Komisije:
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en

Europski akcijski plan o ekološko proizvedenoj hrani i uzgoju

Europski akcijski plan o ekološko proizvedenoj hrani i uzgoju donesen je 2004. godine, a predlaže 21 inicijativu za postizanje ciljeva u razvoju tržišta ekološkim proizvodima i poboljšanju standarda povećanjem efikasnosti, transparentnosti i povjerenja konzumenata. Plan je baziran na opsežnim konzultacijama sa državama članicama i sudionicima ekološke poljoprivrede a prati intenzivno povećanje broja ekoloških poljoprivrednika i sve veće zahtjeve konzumenata njihovih proizvoda posljednjih godina. Mjere koje se žele postići tiču se poboljšanja sustava informacija o ekološkoj proizvodnji, unaprjeđenja proizvodnih standarda, jačanje istraživačkih kapaciteta u ekološkoj poljoprivredi, uključenje ekološke proizvodnje u programe ruralnog razvoja članica, bolje komunikacije između kontrolnih tijela u ekološkoj poljoprivredi, itd.

Više o akcijskom planu nalazi se na web stranicama:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0415:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/european-action-plan_en

  Ekološka poljoprivreda - Sve