• Koraci od registracije do certifikacije

  1. Ukoliko se odlučite na bavljenje poljoprivrednim djelatnostima, prvi korak je registracija poljoprivrednog gospodarstva. Poljoprivredno gospodarstvo (PG) može djelovati kao: – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG); – obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; – trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; – jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.); – zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; – udruga registrirana

  Read more »
 • Osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG)

  Prema Zakonu o poljoprivredi, OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog domaćinstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse. Da bi se osnovao OPG, najprije je potrebno otići u najbližu poslovnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). APPRRR regionalni uredi (adrese i telefonski brojevi) dostupni su na sljedećem linku:

  Read more »
 • Osnivanje obrta

  Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena (čl.1. Zakona o obrtu).

  Read more »
 • Osnivanje trgovačkog društva

  Osnivanje poduzeća je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima koji se kontinuirano prilagođava standardima Europske Unije, te se prema njemu predviđa mogućnost osnivanja sljedećih tipova trgovačkih društava: društva s ograničenom odgovornošću Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom

  Read more »
 • Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.)

  Novim  izmjenama i dopunama  Zakona o trgovačkim društvima u hrvatski pravni sustav uvodi se novi oblik društva s ograničenom odgovornošću pod nazivom jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ili j.d.o.o.. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću predstavlja novu  inačicu klasičnog oblika društva s ograničenom odgovornošću čije su glavne karakteristike pojednostavljeno osnivanje i temeljni kapital od samo deset

  Read more »
 • Osnivanje zadruge

  Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. Poljoprivredna

  Read more »
 • Osnivanje udruge

  Udruga u predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se u svrhu zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu

  Read more »
 • Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava predstavlja jedinstveni registar poljoprivrednika koji je uveden 2002. godine. Postupak upisa te izdavanje rješenja o upisu u Upisnik provodi  Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Upisnik sadrži podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, nositelju/odgovornoj osobi,  sjedištu poljoprivrednog gospodarstva,  gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta,  posjedu poljoprivrednog zemljišta,  korištenju poljoprivrednog zemljišta, 

  Read more »
 • Posjedovni list

  Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. Ispis posjedovnog lista s službenih stranica Državne geodetske uprave ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se na zahtjev stranke u nadležnim Područnim uredima za katastar.   Postupak izdavanja posjedovnog lista Za izdavanje posjedovnog lista potrebno je u Područnom uredu za

  Read more »
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga

  Izvadak iz zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren pri zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, dokaz je o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišne knjige. Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave. Zemljišnoknjižni izvadak izdaju nadležni Općinski sudovi odnosno

  Read more »

Back to Top