EU PROJEKTI

 

Ulaskom u EU hrvatskim ekološkim proizvođačima dostupni su novi izvori financiranja kroz fondove EU, prvenstveno kroz Europski poljoprivedni fond za ruralni razvoj, koji financira razne aktivnosti povezane sa unapređivanjem proizvodnje, nabavom materijala i repromaterijala u radu poljoprivred- nika, podizanjem nasada i poticanjem kvalitete proizvoda, razvojem farmi, ruralnog turizma, obnovljivih izvora energije, te ribarstva, a predviđa i posebne potpore poljoprivrednicima u područjima koja se susreću sa prirodnim i drugim nepogodama. Predviđena su i sredstva za poticanje ekološke proizvodnje, investicije u preradu, promoviranje i plasiranje ekoloških proizvoda na tržište.

Sredstva za koje se moguće prijaviti alocirana su prema osnovnim ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike EU, a projekti su financirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) koji je usmjeren na financiranje programa za ruralni razvoj, Europskog socijalnog fonda (ESF) čiji je cilj smanjenje razlike u životnim standardima i povećanje zaposlenosti stanovništva, Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EFGP) koji osigurava izravnu financijsku pomoć poljoprivrednicima u zemljama članicama i drugih fondova. Poseban značaj u svemu imaju i projekti vezani uz prekograničnu suradnju koji pretpostavljaju suradnju sa inozemnim partnerima iz susjednih zemalja koje su članice ili u procesu pristupanja EU. Stručnjaci Lokvine stekli su iskustvo u pripremanju projekata za pretpristupne programe koji su bili dostupni Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina, no kako je financijska omotnica koja se sada nudi znatno veća, stečeno iskustvo biti će od presudnog značaja za prihvaćanje i provedbu budućih pro- jekata od strane zahtjevnih tijela EU.

Najvažniji projekt koji trenutno pripremamo je prekogranični projekt između poljoprivrednika iz područja Zadarske županije i poljoprivrednika iz pograničnih područja BIH, gdje je naglasak na valorizaciji tradicionalnih poljoprivrednih kultivara kroz turizam, prvenstveno kroz zajedničke aktivnosti proširenja turističke ponude . U projekt su uključeni poljoprivrednici kojima je omogućena dostupnost presadnica raznih povrtnih kultura, edukacija o proizvodnji korištenjem dobre ekološke prakse te je također riješeno pitanje promocije i plasmana proizvedenog povrća kroz ugostiteljstvo i turistička događanja.

Osim ovog, Lokvina sudjeluje u pripremi još jednog prekograničnog projekta sa Srbijom koji je direktno povezan sa uzgojem ekološke hrane, a u kojem je Klaster ekološke poljoprivrede jedan od glavnih partnera.

Back to Top